Privatësia Dhe Kushtet e Shërbimit

1. Privatësia

Privatësia është çështje besimi dhe besimi juaj është i rëndësishëm për ne.
Në mënyrë që të ndiheni të sigurt kur vizitoni faqen tonë të internetit, ne i zbatojmë rreptësisht
dispozitat ligjore kur përpunojmë të dhënat tuaja personale dhe dëshirojmë t’ju informojmë këtu për
mbledhjen e të dhënave dhe për përdorimin e tyre.
Politika e mëposhtme e privatësisë ju shpjegon cilat të dhëna tuaja mblidhen në faqen tonë të internetit,
cilat nga këto të dhëna përpunojmë dhe përdorim dhe kë mund të kontaktoheni për ndonjë shqetësim
përkatës.

Ne theksojmë se transmetimi i të dhënave në Internet (p.sh. në rastin e komunikimit me e-mail) mund
të ketë boshllëqe sigurie. Mbrojtja e plotë e të dhënave nga qasja nga palët e treta nuk është e mundur.

2. Organi përgjegjës

Organi përgjegjës për grumbullimin, përpunimin dhe përdorimin e të dhënave tuaja personale brenda
kuptimit të GDPR është EVOLVE Studio si zyra përgjegjëse, mund të arrihet nën detajet e kontaktit:
Rruga Brigada VIII Nd. Teknoproject 1, H1, Kt.3, Apt 9, Tiranë 1019, Albania
Telefon: +355 69 45 88 269| E-mail: [email protected] www.evolve.al
NIPT: L72429007F
Drejtor i përgjitshshem: Endrit Shehu

3. Të drejtat e personit të interesuar – informacion, bllokim, fshirje

Ju mund të merrni informacion në lidhje me të dhënat tuaja të ruajtura në çdo kohë, pa pagesë dhe të
kërkoni të drejtën tuaj për të korrigjuar, bllokuar ose fshirë të dhënat tuaja. Ju lutemi përdorni të dhënat
e kontaktit të lartpërmendura.

Nëse dëshironi të kundërshtoni mbledhjen, përpunimin ose përdorimin e të dhënave tuaja nga EVOLVE
në përputhje me këtë Politikë të Privatësisë si tërësi ose për masa individuale, ju lutem kontaktoni
adresat e mësipërme me e-mail ose letër.

4. E drejta e ankesës tek autoriteti mbikëqyrës kompetent

Në rast të shkeljes të mbrojtjes së të dhënave, subjektet e të dhënave kanë të drejtë ankese ndaj zyrtarit
përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave të EVOLVE , në [email protected]

5. Mbledhja dhe përdorimi i të dhënave personale

Të dhënat personale janë informacion rreth rrethanave faktike ose personale të një personi fizik të
veçantë ose të identifikueshëm. Kjo përfshin, për shembull, emrin, numrin e telefonit, adresën dhe të
gjitha të dhënat e inventarit. Nëse vizitoni faqen tonë të internetit ose korrespondoni me ne, ju mund të
ndani informacion rreth vetes. Kjo gjithashtu mund të përfshijë të dhëna që lejojnë përfundime në lidhje
me personin tuaj (“të dhënat personale”).

6. Formulari kontaktit

Nëse na dërgoni një kërkesë përmes formularit të kontaktit, detajet e kontaktit tuaj, si dhe informacione
të mëtejshme mbi përpunimin e kërkesës apo pyetjeve pasuese do të ruhen nga ne.
Ne nuk do ta ndajmë këtë informacion pa miratimin tuaj. Përpunimi i të dhënave të futura në formularin
e kontaktit është bazuar vetëm në pëlqimin tuaj (Neni 6 paragrafi 1. DSGVO).
Ju mund ta revokoni këtë pëlqim në çdo kohë.
Për ta bërë këtë, dërgoni një mesazh joformal me e-mail tek [email protected]. Ligjshmëria e
operacioneve të përpunimit të të dhënave të kryera deri në revokim mbetet e paprekur nga revokimi.
Të dhënat e dhëna nga ju në formularin e kontaktit do të ruhen nga ne deri sa të na kërkoni ti fshini, të
anuloni pëlqimin tuaj për ruajtjen ose qëllimin për ruajtjen e të dhënave (p.sh. pas përfundimit të
kërkesës suaj). Dispozitat e detyrueshme ligjore – sidomos periudhat e mbajtjes – mbeten të paprekura.

7. Pyetje rreth politikës së privatësise

Nëse keni pyetje, shqetësime apo ankesa për politikën ose mënyrën se si i trajtohen te dhenat tuaja, ju
lutemi na dërgoni email tek [email protected]

WhatsApp chat